Home Parallel Port Serial Port USB Webboard API I/O Today Project Directory .NET VB VC++CAN (Controller Area Network) Information

English Page Click..
1.การอธิบายลักษณะเฉพาะของ CAN
CAN system
    CAN ย่อมาจาก Controller Area Network หมายถึง การควบคุมพื้นที่เครือข่าย
(การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้ข้อมูล โปรแกรมหรืออุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน) ซึ่ง
CAN คือ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม, มันต้องการการส่งข้อมูลเป็นรหัสจังหวะทางไฟฟ้า
โดยการใช้สายสัญญาณการติดต่อสื่อสารเพียง 2 เส้น, ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 11898.
ลักษณะสำคัญและการใช้ประโยชน์ ของ CAN


- ราคาต้นทุนต่ำ เพราะ ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นในการติดต่อสื่อสาร, มีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อ ใช้อุตสาหกรรมยานพหนะ
- มีความน่าเชื่อถือ เพราะ มีตัวตรวจหาความผิดพลาดและมีกลไกการจัดการความผิดพลาดขณะที่กำลัง  ส่งข้อมูล ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง, ข้อผิดพลาดถูกค้นพบและถูกทำซ้ำ
- ในสถานะที่แท้จริงนั้น CAN สามารถส่งข้อมูลที่ความเร็ว 1Mbit/Sec ที่ระยะ 40 เมตร (สามารถส่ง  ข้อมูลที่ระยะ 1 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 40Kbit/Sec ซึ่งเป็นความสามารถสูงสุดของ CAN)
- เปลี่ยนแปลงได้ เพราะ สามราถที่จะเข้าถึงลักษณะเฉพาะของ จุดทุกๆจุดของ CAN ได้ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย  ที่จะเชื่อมต่อ หรือ หยุดการเชื่อมต่อ
- ลดการเดินสายสัญญาณในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์  ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ CAN
- ใช้ในระบบเครื่องยนต์ยานพาหนะ (cars, trucks, buses) ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วย
  ควบคุมทางไฟฟ้า(ECU) และการควบคุมเครื่องจักรกล เช่น ระบบเบรก ABS, การควบคุมระบบเกียร์,  ระบบกันสะเทือน
- ใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารของเครื่องจักรแทนคนในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) เช่น
  การติดต่อสื่อสารของระบบการขนส่งชิ้นงาน,การติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมการทำงานของแขนกล ฯลฯ  
- ใช้ในระบบการติดต่อสื่สารทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่อง X-Ray, ระบบทันตกรรม, รถ Wheel Chairs
- ใช้ในระบบการติดต่อสื่สารเครื่องจักรภายในอาคาร เช่น ลิฟต์, บรรไดเลื่อน, ระบบแสงสว่าง, ระบบ
  ความร้อน (Heating), ระบบการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ


2.การอธิบายลักษณะเฉพาะของ CANopen

    CANopen เป็นโปรโตคอลที่มีระดับชั้นรองที่สูงกว่า CAN, มันถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นมาตรฐาน
ที่ฝังแน่นอยู่ในเครือข่ายด้วยความสามารถที่ใช้ร่วมกับโครงร่างที่มีความยืดหยุ่นสูง, CANopen
ถูกออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนไหว-ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับเครือข่ายการควบคุมเครื่องจักร,
เช่นระบบการจัดการ, โดยขณะนี้มันถูกนำมาใช้ในภาคสนามต่างๆจำนวนมาก, เช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์, ยานพาหนะสำรวจป่า (Off-road vehicle) อุปกรณ์การเดินเรือสมุทรระบบอิเลคโทรนิก, การขนส่งสาธารณะ, การสร้างขบวนการอัตโนมัติ เป็นต้น
CANopen ถูกพัฒนาขึ้นมาล่วงหน้าในโครงการ ปฏิภาณ (Esprit project) ภายใต้ฐานะประธานของ
Bosch, ในปี 1995, รายละเอียด CANopen ถูกส่งมอบให้กับ CAN ในผู้ใช้ขบวนการอัตโนมัติระหว่างประเทศ (CiA)
 และกลุ่มผู้ผลิต, โดยแรกเริ่ม, โครงร่างการติดต่อสื่อสาร CAN เคยเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน CAN Application Layer (CAL), เวอร์ชั่น 4 ของ CANopen (CiA DS 301)
รายละเอียด CANopen เปิดเผยนักพัฒนาจากการจัดการกับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่เป็นเฉพาะ CAN เช่น bit-timing, และการสนับสนุน-ฟังก์ชั่นเฉพาะ, มันจัดให้มีการทำให้วัตถุการติดต่อสื่อสารเป็นมาตรฐานสำหรับข้อมูลเวลาที่ใช้จริงในการประมวลผล (Real time data) ,ประมวลผลข้อมูลวัตถุ (Process Data Objects(PDO)) ข้อมูลโครงร่าง, ข้อมูลวัตถุบริการ (Service Data Objects(SDO)) และฟังก์ชั่นพิเศษ (Special functions), เครื่องหมายเวลา (Time Stamp), ข่าวสารที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Sync message),
 และข่าวสารฉุกเฉิน (Emergency message)) เช่นเดียวกับข้อมูลเครือข่ายการจัดการ  (Boot-up message), ข่าวสารการจัดการเครือข่าย (NMT) และการควบคุมความผิดพลาด (Error Control)
ลักษณะสำคัญและการใช้ประโยชน์ ของ CANopen
เนื่องจาก CANopen เป็นการพัฒนาระบบของ CAN ขึ้นมา ดังนั้นลักษณะสำคัญและการใช้ประโยชน์นั้นจึงคล้ายกัน และมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอยู่บางประการ คือ
- ง่ายต่อการเข้าถึงอุปกรณ์ parameter ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
- ความเร็วในการส่งข้อมูลสูง (1Mbit/Sec)
- อุปกรณ์แม่ข่าย 1 เครื่องสามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ลูกข่ายได้ถึง 127 เครื่อง
Copyright (c) 2000 thaiio.com all rights reserved. Contact webmaster :webmaster@thaiio.com